Mewngofnodi

Os oes gennych chi gyfrif gyda ni eisoes? Dilynwch y ddolen i fewngofnodi.

Mewngofnodi

Cwsmeriaid newydd

Mae'n hawdd cofrestru a chael budd-daliadau - gweld sut mae'n gweithio.

Cofrestru

Defnyddiwr wedi'i fewngofnodi

{info.loggedInUser.username}

Allgofnodi

Terms menu >

Polisi Preifatrwydd

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf Thursday, Feb 7, 2019

Mae ENWAU yn gweithredu o dan gyfreithiau diogelu data’r DU gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn disgrifio pa wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu a sut y byddwn yn ei defnyddio. Mae’n dilyn canllawiau a ddarperir gan awdurdod diogelu data’r DU, y Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae ENWAU yn casglu gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn cofrestru gyda ni neu’n cofrestru enw parth gyda ni ar ran eich cwsmeriaid. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddarparu’r gwasanaethau y gofynnwyd amdanynt, cynnal cofnodion cofrestru enwau parth gan gynnwys cyhoeddi data cofrestreion ar y we fel rhan o wasanaeth WHOIS ac, os ydych chi’n cytuno, anfon gwybodaeth farchnata atoch. Ni fydd ENWAU yn rhannu eich gwybodaeth at ddibenion marchnata gyda chwmnïau y tu allan i Grŵp ENWAU.

** Yn fwy manwl: **

Pa wybodaeth ydym ni’n ei chasglu amdanoch chi a’ch cwsmeriaid?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys cofrestru enw parth, gwesteiwr neu wasanaethau cysylltiedig, neu gyfrif ailwerthwr.

Mae’r wybodaeth yn cynnwys enw, cyfeiriad a manylion cyswllt eraill, hanes archeb, a chofnod o’r gwasanaethau rydych chi wedi’u prynu. Os ydych chi’n ailwerthwr, rydym hefyd yn casglu gwybodaeth am eich cwsmeriaid, cofrestryddion enw parth, pan fyddant yn cofrestru enw parth trwoch chi. Cesglir gwybodaeth am ddefnydd o’r wefan trwy gwcis.

Nid ydym yn storio manylion cardiau credyd nac yn rhannu manylion cwsmeriaid gydag unrhyw drydydd parti.

Sut fyddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth amdanoch chi?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi a’ch cwsmeriaid fel y gallwn brosesu eich archebion fel cofrestru enw parth, adnewyddu a chynnal a chadw, ac i reoli eich cyfrif. Byddwn yn rhannu eich gwybodaeth chi a gwybodaeth eich cwsmeriaid â chofrestrfeydd enw parth, ICANN a ICANN, sef darparwyr echdoriad data a benodwyd fel rhan o gofrestru, cynnal ac adnewyddu enw parth. Mae angen i ni brosesu eich gwybodaeth yn y ffyrdd hyn, fel y gallwn ddarparu’r gwasanaethau i chi.

Os ydych chi’n cytuno, gallwn ddefnyddio’r wybodaeth amdanoch chi i’ch e-bostio am gynhyrchion a gwasanaethau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi. Trwy gytuno â’n telerau gwasanaeth, rydych yn cytuno â’r prosesu hwn, a gallwch dynnu’r caniatâd hwnnw yn ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni yn ysgrifenedig neu drwy e-bost.

Os ydych chi’n ailwerthwr, byddwn yn cyhoeddi eich gwybodaeth ar ein gwefan fel rhan o’n cyfeiriadur o ailwerthwyr.

Gwasanaeth WHOIS

Byddwn yn cyhoeddi eich gwybodaeth gyswllt (neu wybodaeth eich cwsmeriaid os ydych chi’n ailwerthwr) ar y we (ledled y byd) fel rhan o wasanaeth WHOIS. Mae gennym rwymedigaeth gyfreithiol i ddarparu gwasanaeth WHOIS fel rhan o’n cytundeb achredu gyda chofrestriadau enwau parthau ICANN a gwledydd unigol (ccTLDs).

Mae polisi ICANN mewn perthynas â WHOIS yn esblygu mewn ymateb i newidiadau mewn cyfreithiau preifatrwydd Ewropeaidd. Byddwn yn parhau i fonitro datblygiadau ac yn diweddaru ein polisi preifatrwydd yn unol â hynny.

Ar hyn o bryd mae gennych dri opsiwn mewn perthynas â WHOIS:

  1. Y trefniant diofyn presennol yw na fydd allbwn WHOIS ar gyfer eich enw parth yn cyhoeddi eich enw, elfennau allweddol eich cyfeiriad post, rhifau ffôn neu ffacs fel rhan o’r WHOIS cyhoeddus. Cyhoeddir y manylion canlynol: sir a gwlad, a byddwn yn darparu e-bost neu ffurflen gyswllt drwy ddirprwy yn lle eich cyfeiriad e-bost.

  2. Mae gennych yr opsiwn o gael eich manylion cyswllt llawn (gan gynnwys enw cyswllt, enw busnes / sefydliad, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost, ffôn, ffacs) wedi’i gyhoeddi ynghyd â manylion technegol am eich enw parth fel rhan o wasanaeth WHOIS,

  3. Efallai y byddwch yn dewis cael amddiffyniad preifatrwydd / dirprwy a fydd yn cuddio’ch holl fanylion cyswllt y tu ôl i ddirprwy. Rydych yn rhydd i ddiffodd y diogelwch preifatrwydd / dirprwy hwnnw ar unrhyw adeg, ac mae ein polisi dirprwyon preifatrwydd yn egluro’r amgylchiadau lle byddwn yn dileu’r amddiffyniad preifatrwydd / dirprwyol a / neu rannu eich gwybodaeth gyswllt â gorfodi’r gyfraith neu drydydd partïon sydd â diddordeb dilys wrth gael eich gwybodaeth.

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a gesglir o’r wefan i bersonoli’ch ymweliadau dro ar-lein â’n gwefan. Er enghraifft, bydd eich barn chi ar ein panel rheoli yn cael ei bersonoli gan ei fod yn cynnwys eich manylion, a manylion eich enwau parth, ac nid yw’n cynnwys enwau parth y rhai nad ydynt yn perthyn i’ch cyfrif.

Os ydych chi’n cytuno, byddwn yn trosglwyddo’ch gwybodaeth bersonol i’n grŵp o gwmnïau fel y gallant gysylltu â chi gyda gwybodaeth am eu cynhyrchion a’u gwasanaethau.

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth at ddibenion marchnata gyda chwmnïau y tu allan i’n grŵp o gwmnïau.

Wrth brosesu eich archebion, gallwn anfon eich manylion at asiantaethau cyfeirio credyd, asiantaethau atal twyll ac ICANN (gan gynnwys cydymffurfiaeth ICANN).

Mynediad i’ch gwybodaeth a’ch cywiriad

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Os hoffech gael copi o’ch gwybodaeth bersonol, neu’r cyfan ohoni, anfonwch e-bost atom neu ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad canlynol. Efallai y byddwn yn codi tâl bychan am y gwasanaeth hwn.

Rydym am sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfredol, ac mae’n ofynnol i ni gadw gwybodaeth cofrestru enwau parth yn gywir ac yn gyfredol o dan delerau ein hachrediad gydag ICANN. Efallai y byddwch yn gofyn i ni gywiro neu ddileu gwybodaeth y credwch sy’n anghywir.

Cyfnod cadw a’ch hawl i ddileu

Er eich bod yn gwsmer gweithredol (hy bod gennych gofrestriadau enw parth gweithredol neu sydd wedi dod i ben yn ddiweddar a gwasanaethau cysylltiedig gyda ni), mae angen i ni gadw eich data i gyflawni’r contract, neu o ganlyniad i rwymedigaethau cyfreithiol i ICANN ac eraill ccTLD cofrestrfeydd.

Rydym yn dileu’n rheolaidd (o leiaf unwaith y flwyddyn) data hanesyddol, gan gynnwys cofnodion enwau partïon, sy’n ymwneud â’n cwsmeriaid, ond byddwn yn cadw eich enw a’ch manylion cyswllt fel rhan o’n cofnodion marchnata mewnol fel y gallwn gysylltu â chi gyda chynigion marchnad yr ydym ni credwch y bydd o ddiddordeb i chi, os ydych chi’n cytuno.

Byddwn yn dileu eich data os byddwch yn anfon cais ysgrifenedig atom drwy e-bost neu lythyr. Ni fyddwn yn gallu dileu data sy’n angenrheidiol ar gyfer cyflawni eich contract gyda ni, ac ni fyddwn ychwaith yn gallu dileu data y mae gennym rwymedigaeth gyfreithiol i’w gadw.

Cwcis

Ffeiliau testun yw cwcis a osodir ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth safonol am log y Rhyngrwyd a gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr. Defnyddir y wybodaeth hon i olrhain defnydd ymwelwyr o’r wefan, i gadw gwybodaeth mewn gwe-ffurfiau wrth i chi eu llenwi, ac i lunio adroddiadau ystadegol ar weithgarwch gwefan.

Am ragor o wybodaeth, ewch i[www.allaboutcookies.org]. Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis ac mae’r wefan uchod yn dweud wrthych sut i dynnu cwcis o’ch porwr. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol na fydd rhai o nodweddion y wefan yn gweithredu o ganlyniad.

Gwefannau eraill

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’n gwefan yn unig felly pan fyddwch chi’n cysylltu â gwefan arall dylech ddarllen eu polisi preifatrwydd.

Newidiadau i’n polisi preifatrwydd

Rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon. Mae’r dyddiad y diweddarwyd y polisi hwn ar frig y dudalen we.

Sut i gysylltu â ni Pan fyddwch yn rhoi eich data personol i ni - er enghraifft, pan fyddwch yn dod yn gwsmer i ni, neu’n defnyddio ein gwefan - ni yw rheolwr data’r data hwnnw. Mae ein manylion cyswllt llawn isod:

Trwy gymorth e-bost [at] am.wales

Neu ysgrifennwch atom yn ENWAU,

c / o Netistrar Limited Repton House Parc Busnes Bretby Ffordd Ashby Burton Upon Trent DE15 0YZ

Y Deyrnas Unedig

Eich hawl i wneud cwyn

Os hoffech gwyno am y ffordd yr ydym yn prosesu eich data personol, rydym yn gobeithio y byddwch yn cysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion uchod, a byddwn yn ymdrechu i ddatrys eich cwyn.

Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn gyda Chomisiynydd Gwybodaeth y DU.

© Hawlfraint 2019 ENWAU a Netistrar Ltd. Cedwir pob hawl.

Help

Rydym yma i helpu. Chwilio am fwy o wybodaeth am gofrestru, ein cynlluniau, sut mae'n gweithio a gwybodaeth gyswllt

Cyswllt a Chymorth

Mae ENWAU yn frand masnachu o Netistrar, ac yn Gofrestrydd achrededig sydd wedi'i drwyddedu i werthu enwau parth gan yr holl brif awdurdodau.

© 2019 ENWAU & Netistrar Limited.

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr No. 08735583

Top