Mewngofnodi

Os oes gennych chi gyfrif gyda ni eisoes? Dilynwch y ddolen i fewngofnodi.

Mewngofnodi

Cwsmeriaid newydd

Mae'n hawdd cofrestru a chael budd-daliadau - gweld sut mae'n gweithio.

Cofrestru

Defnyddiwr wedi'i fewngofnodi

{info.loggedInUser.username}

Allgofnodi

Terms menu >

Telerau Gwasanaeth Cyffredinol

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf Thursday, Feb 7, 2019

Note: Profir y cyfieithiad Cymraeg o’r holl Delerau ac Amodau er gwybodaeth. Y fersiwn Saesneg o’r Telerau yw’r Telerau awdurdodol at ddibenion cyfreithiol.

Mae’r Telerau ac Amodau Cyffredinol hyn yn nodi’r cytundeb rhwng y Cwmni a’r Cwsmer mewn perthynas â’r Gwasanaethau.

Darllenwch y Telerau hyn yn ofalus, gan eu bod yn nodi ein hawliau cyfreithiol a’ch rhwymedigaethau mewn perthynas â’n cofrestriad enwau parth a gwasanaethau cysylltiedig.

Dylech argraffu copi o’r Telerau hyn er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol. Ni fyddwn yn ffeilio copi yn benodol mewn perthynas â chi, ac efallai na fyddant ar gael ar ein Gwefan yn y dyfodol.

Mae’r Telerau hyn ar gael yn Saesneg yn unig.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu gwynion am y Telerau hyn neu ein Gwasanaethau, cysylltwch â ni.

Cytundeb

Diffiniadau a dehongli

1.1 Yn y Cytundeb:

“Cyswllt”

yw cwmni, cwmni neu unigolyn y mae Rheolaethau, yn cael ei Reoli ganddo, neu dan Reolaeth gyffredin gyda’r cwmni, y cwmni neu’r unigolyn perthnasol;

“Cytundeb”

yw cytundeb rhwng y Cwmni a’r Cwsmer sy’n ymgorffori’r Telerau hyn a’r Gorchymyn Cwsmer ac unrhyw newidiadau iddo o bryd i’w gilydd;

“Diwrnod Busnes”

yw unrhyw ddiwrnod yn ystod yr wythnos, ac eithrio diwrnod banc neu wyliau cyhoeddus yn Lloegr;

“Oriau Busnes”

yw rhwng 09:00 a 17:30 UTC ar Ddiwrnod Busnes;

“Taliadau”

yw symiau sy’n daladwy gan y Cwsmer i’r Cwmni o dan neu mewn perthynas â’r Cytundeb (fel y nodir yn y Gorchymyn Cwsmer);

“Gwasanaethau Cwmwl”

yw’r gwasanaethau penodol hynny a ddewiswyd gan y Cwsmer ar y Gorchymyn Cwsmer i’w darparu gan y Cwmni o dan y Telerau hyn a bydd yn cynnwys yr holl addasiadau, diweddariadau ac estyniadau i’r gwasanaethau hynny a wneir yn unol â’r Telerau hyn;

“Cwmni”

yw NETISTRAR, cwmni cyfyngedig wedi’i gorffori yng Nghymru a Lloegr o dan y rhif cofrestru 08735583 a chael ei swyddfa gofrestredig yn Repton House, Bretby Business Park, Bretby, Derbyshire DE15 0YZ;

“Gwybodaeth Gyfrinachol”

yw unrhyw wybodaeth a gyflenwir (boed yn ysgrifenedig, ar lafar neu fel arall) gan un parti i’r parti arall a farciwyd yn “gyfrinachol”, a ddisgrifir fel “cyfrinachol” neu y deellir yn rhesymol ei bod yn gyfrinachol;

“Rheoli”

yw pŵer cyfreithiol i reoli (yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol) rheolaeth endid (a dehonglir “Controlled” yn unol â hynny);

“Cwsmer”

yw cwsmer ar gyfer Gwasanaethau o dan y Cytundeb a bennir yn y Gorchymyn Cwsmer perthnasol;

“Gorchymyn Cwsmer”

yw creu cyfrif, neu orchymyn ar gyfer Gwasanaethau a wnaed gan y Cwsmer, drwy blatfform e-fasnach y Cwmni, panel rheoli neu drwy ddefnyddio unrhyw ddull arall a gynigir gan y Cwmni;

“Atodiad Prosesu Data”

yw Atodiad yr Cytundeb hwn, sy’n nodi telerau’r Cwmni ar gyfer prosesu Data Personol mewn perthynas â’r Gwasanaethau;

“Dyddiad effeithiol”

yw dyddiad y daw’r Cytundeb i rym yn unol â Chymal 2.3;

“Digwyddiad Force Majeure”

yw digwyddiad, neu gyfres o ddigwyddiadau cysylltiedig, sydd y tu allan i reolaeth resymol y blaid yr effeithir arni (gan gynnwys methiannau neu broblemau â’r rhyngrwyd neu ran o’r rhyngrwyd, ymosodiadau haciwr, ymosodiadau firws neu feddalwedd maleisus neu heintiau, pŵer methiannau, anghydfodau diwydiannol sy’n effeithio ar unrhyw drydydd parti, newidiadau i’r gyfraith, trychinebau, ffrwydradau, tanau, llifogydd, terfysgoedd, ymosodiadau terfysgol a rhyfeloedd);

“Deunyddiau Llety”

yw pob gwefan, cymhwysiad gwe, meddalwedd, gwybodaeth, data, cronfeydd data a gweithiau a deunyddiau eraill sy’n cael eu storio, eu trosglwyddo, eu cyhoeddi neu eu prosesu gan ddefnyddio’r Gwasanaethau;

“Hawliau Eiddo Deallusol”

yw pob hawl eiddo deallusol lle bynnag yn y byd, boed yn gofrestredig neu’n ddigofrestredig, gan gynnwys unrhyw gais neu hawl i wneud cais am hawliau o’r fath (a’r “hawliau eiddo deallusol” y cyfeirir atynt uchod yn cynnwys hawlfraint a hawliau cysylltiedig, hawliau moesol, hawliau cronfa ddata, gwybodaeth gyfrinachol , cyfrinachau masnach, gwybodaeth, enwau busnes, enwau masnach, enwau parthau, nodau masnach, marciau gwasanaeth, trosglwyddo hawliau, hawliau cystadleuaeth annheg, patentau, mân batentau, modelau cyfleustodau, hawliau topograffi lled-ddargludyddion a hawliau mewn dyluniadau);

“Malware”

yw unrhyw god neu ddyfais y bwriedir iddi ymyrryd â gweithrediad unrhyw galedwedd neu feddalwedd neu gael effaith arno;

“Tymor Isaf”

yw cyfnod o flwyddyn sy’n dechrau ar y dyddiad effeithiol;

“Cynnwys Gwaharddedig”

yw:

(a) deunydd sy’n torri unrhyw gyfreithiau, rheoliadau neu godau sy’n gyfreithiol rwymol, neu’n torri unrhyw Hawliau Eiddo Deallusol trydydd parti neu hawliau trydydd parti arall, neu a allai arwain at unrhyw fath o achos cyfreithiol yn erbyn y Cwmni neu’r Cwsmer neu unrhyw drydydd parti ;

(b) mae negeseuon neu gyfathrebiadau sy’n dramgwyddus, yn gamdriniol, yn anweddus neu’n anweddus, yn debygol o achosi annifyrrwch, anghyfleustra neu bryder i ddefnyddiwr arall ar y rhyngrwyd, neu sy’n golygu post sbam neu swmp digymell;

“Adnoddau”

yw’r adnoddau a ddewisir yn y Gorchymyn Cwsmer;

“Gwasanaethau”

yw’r gwasanaethau a ddarperir gennym ni o dan y Cytundeb, a all gynnwys Cloud Hosting, gwasanaethau e-bost, gwasanaethau enw parth, gwasanaethau SSL, gwasanaethau cefnogi, gwasanaethau cyflunio a rheoli fel integreiddio â gwasanaethau trydydd parti, ac unrhyw wasanaethau eraill a gynigir gan y Cwmni o o bryd i’w gilydd, fel y nodir yn y Gorchymyn Cwsmeriaid;

“Dyddiad cychwyn”

yw y dyddiad a bennir felly yn y Gorchymyn Cwsmer;

“Tymor”

yw term y Cytundeb; a

“Blwyddyn”

yw cyfnod o 365 diwrnod (neu 366 diwrnod os oes 29 Chwefror yn ystod y cyfnod perthnasol) gan ddechrau ar y Dyddiad Effeithiol neu ar ben - blwydd y Dyddiad Effeithiol.

1.2 Yn y Cytundeb, mae cyfeiriad at statud neu ddarpariaeth statudol yn cynnwys cyfeiriad at:

(a) bod statud neu ddarpariaeth statudol fel y’i haddaswyd, ei chyfnerthu a / neu ei hailddeddfu o bryd i’w gilydd; a

(b) unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o dan y statud neu’r ddarpariaeth statudol honno.

1.3 Nid yw’r penawdau Cymal yn effeithio ar ddehongliad y Cytundeb.

1.4 Ni fwriedir i’r rheol ejusdem generis gael ei defnyddio wrth ddehongli’r Cytundeb; mae’n dilyn na fydd cysyniad neu gategori cyffredinol a ddefnyddir yn y Cytundeb yn cael ei gyfyngu gan unrhyw enghreifftiau neu enghreifftiau penodol a ddefnyddir mewn perthynas â chysyniad neu gategori o’r fath.

2. Y Cytundeb

2.1 Er mwyn gwneud cais i fod yn Gwsmer, rhaid i’r ymgeisydd lenwi a chyflwyno’r Gorchymyn Cwsmer.

2.2 Os bydd yr ymgeisydd yn gwneud unrhyw wallau mewnbwn yn ystod y broses archebu, gall yr ymgeisydd nodi’r rhain a’u cywiro yn ystod y cam adolygu cyn cyflwyno’r Gorchymyn Cwsmer.

2.3 Daw’r Cytundeb hwn i rym os a phan fydd y Cwmni yn anfon e-bost derbyn at y Cwsmer, ar ôl i’r Cwsmer gyflwyno Gorchymyn Cwsmer wedi’i gwblhau.

2.4 Bydd y Cytundeb hwn yn parhau mewn grym am gyfnod amhenodol, oni bai a hyd nes y caiff ei derfynu yn unol â Chymal 20.

3. Gweithredu a throsglwyddo

3.1 Bydd y Cwmni yn sicrhau bod y Gwasanaethau ar gael ar y Dyddiad Cychwyn neu cyn hynny.

3.2 Ar gais y Cwsmer, bydd y Cwmni yn:

(a) lle mae’r Cwmni yn dal unrhyw wefan (wyr) Cwsmer ar ei weinyddwyr datblygu, yn trosglwyddo’r wefan / gwefannau hynny o’i weinyddwyr datblygu; neu

(b) yn ymdrechu’n rhesymol i gynorthwyo gyda throsglwyddo unrhyw wefan (au) Cwsmer gan unrhyw un sy’n cynnal trydydd parti.

4. Gwasanaethau Cwmwl

4.1 Mae’r Cymal 4 hwn yn gymwys lle mae’r Cwmni’n cytuno i ddarparu ar gyfer y Gwasanaethau Cwmwl Cwsmer gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gynnal rhithwir, a / neu integreiddio gyda gwefanwyr trydydd parti a phecynnau cynnal.

4.2 Bydd y Cwmni yn sicrhau bod y Gwasanaethau Cwmwl ar gael fel y nodir yn y Gorchymyn Cwsmer.

4.3 Gall y Cwmni sicrhau bod y Cwsmer ar gael i allu cyrchu, diweddaru neu ddiwygio’r Deunyddiau Lletyol os nodir yn y Gorchymyn Cwsmer.

4.4 Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, gall fod gan y Cwsmer hawliau gweinyddol mewn perthynas â rhai Gwasanaethau Cwmwl fel y nodir yn y Gorchymyn Cwsmer, a gall y Cwmni wrthod unrhyw gais i newid cyfluniad Gwasanaeth Cwmwl yn ôl ei ddisgresiwn llwyr.

4.5 Bydd y taliadau sy’n daladwy o ran rhannu llety fel y nodir ar y Gorchymyn Cwsmer.

4.6 Mae’r Cwsmer yn cytuno i delerau cytundeb Gwasanaethau Cwmwl unrhyw drydydd parti cymwys (fel y’i diwygiwyd o bryd i’w gilydd).

5. E-bostio gwasanaethau

5.1 Mae’r Cymal 5 hwn yn gymwys lle mae’r Cwmni’n cytuno i ddarparu i’r gwasanaethau e-bost Cwsmeriaid, gan gynnwys anfon neu reoli gwasanaethau e-bost trydydd parti.

5.2 Bydd y Cwmni yn darparu e-bost a rheolaeth gwasanaethau e-bost trydydd parti i’r Cwsmer, fel y nodir yn y Gorchymyn Cwsmer.

5.3 Bydd y taliadau sy’n daladwy mewn perthynas â gwasanaethau e-bost fel y nodir ar y Gorchymyn Cwsmer / fel y cytunwyd rhwng y Cwmni a’r Cwsmer.

5.4 Mae’r Cwsmer yn cytuno i delerau unrhyw gytundeb darpariaeth e-bost trydydd parti cymwys (fel y’i diwygiwyd o bryd i’w gilydd) fel y nodir yn yr adran berthnasol o wefan, panel rheoli neu unrhyw gyfathrebu arall a ddarperir gan y Cwmni (fel API) .

6. Cofrestru enw parth

6.1 Bydd unrhyw gofrestriadau enw parth a wneir gan neu ar ran y Cwsmer yn amodol ar delerau cofrestru enwau parth Netistrar gan gynnwys polisïau sy’n berthnasol i’r enw (au) parth.

7. Tystysgrifau SSL

7.1 Yn amodol ar dalu’r Taliadau cymwys ymlaen llaw, bydd y Cwmni yn ceisio cael tystysgrifau SSL y mae’r Cwsmer yn eu nodi yn y Gorchymyn Cwsmer. Bydd gorchmynion tystysgrif SSL yn ddarostyngedig i ddarpariaethau’r Cymal 7 hwn.

7.2 Ni ellir ad-dalu taliadau mewn perthynas â thystysgrifau SSL.

7.3 Bydd tystysgrifau SSL yn ddarostyngedig i ffioedd cyfnodol fel y nodir ar wefan y Cwmni, panel rheoli neu drwy API y Cwmni o bryd i’w gilydd.

7.4 Mae’r Cwsmer yn gwarantu bod y wybodaeth a gyflwynir at ddibenion tystysgrif SSL yn gyfredol, yn gywir ac yn gyflawn.

7.5 Mae’r Cwsmer yn ymrwymo i ddiweddaru’r wybodaeth sydd ei hangen at ddibenion tystysgrif SSL.

7.6 Mae’r Cwsmer yn cytuno â thelerau’r cytundeb tanysgrifio SSL perthnasol (fel y’i diwygiwyd o bryd i’w gilydd).

7.7 Bydd unrhyw Daliadau sy’n daladwy mewn perthynas â thystysgrifau SSL fel y nodir ar y Gorchymyn Cwsmer / fel y cytunwyd rhwng y Cwmni a’r Cwsmer.

8. Cefnogaeth

8.1 Mae’r Cymal 8 hwn yn gymwys lle mae’r Cwmni’n cytuno i ddarparu i’r gwasanaethau cymorth Cwsmeriaid.

8.2 Bydd y Cwmni yn sicrhau bod gwasanaethau cymorth ar gael fel y nodir yn y Gorchymyn Cwsmer, ar Ddiwrnodau Busnes rhwng Oriau Busnes, cyfleuster desg gymorth dros y ffôn er mwyn darparu cefnogaeth i’r Cwsmer. Bydd y Cwmni yn ymdrechu’n rhesymol i ymateb i geisiadau am gymorth erbyn diwedd y Diwrnod Busnes canlynol.

8.3 Rhaid i’r Cwsmer wneud pob cais am wasanaethau cymorth trwy fanylion cyswllt cyhoeddedig y Cwmni sydd ar gael ar wefan neu banel rheoli y Cwmni.

8.4 Bydd y Cwmni yn ymdrechu’n rhesymol i ddatrys materion a godwyd gan y Cwsmer yn brydlon.

8.5 Lle mae gan y Cwsmer wasanaethau wrth gefn penodol yn y Gorchymyn Cwsmer, bydd y Cwmni yn gwneud ymdrech resymol i wneud copïau wrth gefn o’r eitemau, ar yr amlder ac yn eu cadw ar gyfer y cyfnodau a nodir yn y Gorchymyn Cwsmer.

8.6 Bydd y taliadau sy’n daladwy mewn perthynas â gwasanaethau cymorth fel y nodir ar y Gorchymyn Cwsmer.

9. Gwasanaethau: darpariaethau cyffredinol

9.1 Ni ddylai defnydd y Cwsmer o Adnoddau fod yn fwy nag unrhyw derfynau a nodir yn y Gorchymyn Cwsmer. Os yw’r defnydd a wna’r Cwsmer o Adnoddau yn fwy na therfynau o’r fath, neu yn unig farn y Cwmni yn fygythiad i sefydlogrwydd systemau technegol y Cwmni neu’r rhyngrwyd, ystyrir bod y Cwsmer wedi torri’r Cytundeb yn berthnasol at ddibenion Cymal 20 .

9.2 Gall y Cwmni atal rhai o’r Gwasanaethau neu’r cyfan ohonynt er mwyn cynnal a chadw neu gynnal a chadw neu atgyweiriadau brys, neu i gymryd camau priodol i gynnwys cyberattaciau gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, ymosodiadau gwadu dosbarthiad (DDoS). Yn amodol ar hyn, bydd y Cwmni yn ymdrechu’n rhesymol i gynnal y Gwasanaethau ar y lefel argaeledd a bennir ar y Gorchymyn Cwsmer.

10. Cyfrifoldebau Cwsmeriaid

10.1 Bydd y Cwsmer yn darparu’r holl gydweithrediad, gwybodaeth a dogfennaeth sy’n ofynnol yn rhesymol i’r Cwmni ar gyfer darparu’r Gwasanaethau, a bydd y Cwsmer yn gyfrifol am gaffael unrhyw gydweithrediad trydydd parti y mae ei angen yn rhesymol ar gyfer darparu’r Gwasanaethau.

10.2 Darperir y Gwasanaethau i’r Cwsmer yn unig. Os bydd y Cwsmer yn ail-werthu’r Gwasanaethau i unrhyw drydydd parti, mae’r Cwsmer yn cytuno i gael ei rwymo gan delerau Reseller sy’n cael eu hymgorffori drwy gyfeirio at y Cytundeb hwn.

10.3 Bydd y Cwsmer yn gyfrifol am gael trwyddedau addas o feddalwedd trydydd parti (fel meddalwedd cleient e-bost) sy’n ofynnol ar gyfer defnydd llawn o’r Gwasanaethau.

10.4 Cyfrifoldeb y Cwsmer yw cadw unrhyw gyfrineiriau sy’n ymwneud â’r Gwasanaethau yn gyfrinachol, a newid cyfrineiriau o’r fath yn rheolaidd. Bydd y Cwsmer yn hysbysu’r Cwmni ar unwaith os daw’n ymwybodol bod cyfrinair yn ymwneud â’r Gwasanaethau wedi cael ei gyfaddawdu neu ei gamddefnyddio.

10.5 Os yw’r Cwsmer yn gweithredu fel ailwerthwr, fel y nodir yn y Gorchymyn Cwsmer, bydd y Cwsmer yn sicrhau y bydd pawb y mae’r Cwsmer yn eu hail-anfon y Gwasanaethau yn llunio cytundeb ar gyfer pob un o’r Gwasanaethau sy’n cyfateb i’r hawliau a’r rhwymedigaethau a nodir yn y Cytundeb hwn, ac eithrio y bydd is-gytundebau o’r fath yn gwahardd ail-werthu’r Gwasanaethau ymhellach, ac i unrhyw gytundebau trydydd parti perthnasol.

11. Defnydd Derbyniol

11.1 Ni ddylai’r Cwsmer ddefnyddio unrhyw un o’r Gwasanaethau:

(a) cynnal, storio, anfon, cyfnewid neu brosesu unrhyw Gynnwys Gwaharddedig;

(b) at unrhyw ddiben sy’n anghyfreithlon, yn dwyllodrus, neu’n torri unrhyw hawliau trydydd parti;

© mewn unrhyw ffordd a allai roi’r Cwmni yn groes i rwymedigaeth gytundebol neu rwymedigaeth arall sy’n ddyledus gan y Cwmni i unrhyw ddarparwr gwasanaeth rhyngrwyd neu unrhyw drydydd parti arall;

(ch) i greu, storio, mynediad, trosglwyddo i unrhyw drydydd parti neu fel arall ddosbarthu unrhyw Malware.

11.2 Mae’r Cwsmer yn cydnabod nad yw’r Cwmni yn honni monitro cynnwys Deunyddiau Lletyol na’r defnydd o’r Gwasanaethau.

11.3 Os yw’r Cwmni’n amau ​​yn rhesymol y bu torri darpariaethau’r Cymal 11 hwn, gall y Cwmni:

(a) dileu neu ddiwygio’r Deunyddiau Lletyol perthnasol; a / neu

(b) atal unrhyw un neu’r cyfan o’r Gwasanaethau a / neu fynediad y Cwsmer at unrhyw Wasanaeth neu bob Gwasanaeth tra’i fod yn ymchwilio i’r mater.

11.4 Bydd unrhyw doriad gan y Cwsmer o’r Cymal 11 hwn yn cael ei ystyried yn doriad perthnasol i’r Cytundeb at ddibenion Cymal 20.

12. Hawliau defnyddwyr

12.1. Os yw’r Cwsmer yn prynu fel defnyddiwr (ee, nid fel rhan o’ch busnes), fel arfer mae’r gyfraith yn rhoi hawl i ddefnyddwyr ganslo’r Contract ar unrhyw adeg o fewn 14 diwrnod gwaith ar ôl i’r contract gael ei wneud.

12.2. Mae natur rhai Gwasanaethau a ddarperir o dan y Cytundeb hwn (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gofrestru enw parth, tystysgrifau SSL) yn golygu bod y Cwsmer yn rhoi caniatâd pendant i’r Cwmni ddechrau cyflenwi’r Gwasanaethau cyn y diwedd, trwy osod y Gorchymyn Cwsmer ar gyfer y Gwasanaethau o’r cyfnod canslo a nodir yng Nghymal 12.1. Mae’r Cwsmer drwy hyn yn cydnabod y bydd y Cwsmer yn colli’r hawl i ganslo’r Contract.

12.3. Nid yw’r ddarpariaeth hon fel arall yn effeithio ar hawliau statudol y Cwsmer, os yw’n gweithredu fel defnyddiwr.

12.4. Os yw’r Cwsmer yn prynu fel defnyddiwr, unwaith y bydd y Cysylltiad wedi’i ffurfio, gall y Cwsmer ganslo’r Contract ar gyfer tymor sydd heb ddod i ben unrhyw Wasanaeth Cynnal a brynwyd gennych.

12.5. I arfer yr hawl i ganslo’r Gwasanaethau Cynnal, mae’n rhaid i’r Cwsmer sy’n prynu fel defnyddiwr roi rhybudd o ganslo i’r Cwmni o fewn 30 diwrnod i’r Dyddiad Effeithiol. Mewn amgylchiadau o’r fath, bydd y Cwmni yn darparu ad-daliad o’r ffioedd ar gyfer tymor anorfod y Gwasanaeth Cynnal, llai unrhyw wasanaethau yr ydych wedi’u defnyddio, a chostau gweinyddol rhesymol y Cwmni a threuliau allan o boced sy’n ymwneud yn uniongyrchol â Gwasanaethau’r Cwsmer. Byddwn yn ad-dalu’r pris yr ydych wedi’i dalu i’r cerdyn credyd, cerdyn debyd neu gyfrif arall a ddefnyddiwyd i wneud y taliad perthnasol.

13. Taliadau a thaliadau

13.1 Bydd y Cwmni yn cyhoeddi anfonebau ar gyfer y Taliadau i’r Cwsmer

(a) Ar gyfer Gwasanaethau untro, fel cofrestru enw parth, Tystysgrifau SSL, ar neu cyn y dyddiadau perthnasol a nodir ar y Gorchymyn Cwsmer;

(b) Ar gyfer gwasanaethau cylchol fel Cloud Services, yn fisol neu’n flynyddol ymlaen llaw yn ystod y Tymor fel y nodir yn y Gorchymyn Cwsmer perthnasol.

13.2 Bydd y Cwsmer yn talu’r Taliadau i’r Cwmni:

(a) ar neu cyn y dyddiadau a nodir ar y Gorchymyn Cwsmer.

(b) o fewn 7 diwrnod i ddyddiad cyhoeddi anfoneb a gyhoeddwyd yn unol â Chymal 13.1.

13.3 Mae’r holl Gostau a nodir yn y Cytundeb neu mewn perthynas ag ef wedi’u nodi heb TAW, oni bai bod y cyd-destun yn mynnu fel arall.

13.4 Rhaid talu taliadau gyda cherdyn debyd neu gredyd, debyd uniongyrchol, neu drosglwyddiad banc (gan ddefnyddio manylion talu o’r fath a hysbysir gan y Cwmni i’r Cwsmer o bryd i’w gilydd).

13.5 Os na fydd y Cwsmer yn talu unrhyw swm sy’n ddyledus i’r Cwmni o dan y Cytundeb neu mewn cysylltiad ag ef, gall y Cwmni:

(a) codi llog y Cwsmer ar y swm hwyr ar gyfradd o 5% y flwyddyn yn uwch na chyfradd sylfaenol Lloyds Bank Plc o bryd i’w gilydd (y bydd y llog yn cronni bob dydd tan ddyddiad y taliad gwirioneddol, yn cael ei waethygu bob chwarter, a yn daladwy ar gais); neu

(b) hawlio llog ac iawndal statudol gan y Cwsmer yn unol â Deddf Talu Dyledion Masnachol yn Hwyr (Llog) 1998.

13.6 Gall y Cwmni amrywio’r Taliadau trwy roi o leiaf 30 diwrnod o rybudd i’r Cwsmer.

13.7 Mae’r Cwmni yn ofalus i sicrhau bod y Taliadau ar gyfer yr holl Wasanaethau yn gywir. Gall camgymeriadau gwirioneddol a gonest godi mewn perthynas â Thaliadau am rai Gwasanaethau, oherwydd newidiadau cyflym yn y farchnad a’r ddibyniaeth ar wasanaethau trydydd parti. O ganlyniad, efallai y bydd y Taliadau ar gyfer rhai Gwasanaethau wedi’u nodi’n anghywir yn ein deunyddiau cyhoeddedig o bryd i’w gilydd. Rydym yn delio â’r sefyllfaoedd hyn yn unol â hynny:

(a) If the correct price for a Service for are less than the price stated on the Company’s website or control panel, the Charges will be the lower amount;

(b) If the correct price for a Service is higher than the price stated on the Company’s website or control panel, the Company will use reasonable efforts contact the Customer for instructions prior to accepting the Customer Order; and

(c) In the event that the Customer Order is concluded at the wrong price, the Customer shall pay to the Company the difference between the purchase price paid and the correct price.

Gwarantau 14.1 Mae’r Cwsmer yn gwarantu i’r Cwmni fod ganddo’r hawl a’r awdurdod cyfreithiol i ymrwymo a chyflawni ei rwymedigaethau o dan y Cytundeb.

14.2 Mae’r Cwmni yn gwarantu i’r Cwsmer:

(a) bod ganddo’r hawl a’r awdurdod cyfreithiol i ymrwymo a chyflawni ei rwymedigaethau o dan y Cytundeb; a

(b) y bydd yn cyflawni ei rwymedigaethau o dan y Cytundeb gyda gofal a sgil rhesymol.

14.3 Nid yw’r Cwmni yn gwarantu na fydd defnydd y Cwsmer o’r Gwasanaethau yn ddi-dor neu heb wallau nac y bydd yn bodloni gofynion penodol y Cwsmer. Nid yw’r Cwmni yn gwarantu bod y Gwasanaethau yn rhyngweithredol â, neu’n gallu gweithio ar y cyd ag unrhyw feddalwedd neu galedwedd arall, y mae’r Cwsmer yn cymryd cyfrifoldeb llawn amdano.

14.4 Mae holl rwymedigaethau a rhwymedigaethau’r partïon mewn perthynas â chynnwys y Cytundeb wedi’u nodi’n benodol yn nhelerau’r Cytundeb. I’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, ni fydd unrhyw delerau eraill sy’n ymwneud â chynnwys y Cytundeb yn cael eu cynnwys yn y Cytundeb nac mewn unrhyw gontract cysylltiedig.

15. Indemniad

15.1 Mae’r Cwsmer drwy hyn yn indemnio ac yn ymrwymo i gadw’r Cwmni wedi’i indemnio yn erbyn yr holl rwymedigaethau, colledion, costau, treuliau (gan gynnwys costau cyfreithiol a symiau a dalwyd ar gyngor wrth setlo unrhyw achos cyfreithiol) sy’n deillio o: neu mewn cysylltiad â:

(a) unrhyw doriad gan y Cwsmer o unrhyw un o delerau’r Cytundeb; a

(b) unrhyw weithgaredd ar, neu unrhyw dor-diogelwch, gweinydd penodol y Cwsmer.

16. Cyfyngiadau a gwaharddiadau atebolrwydd

16.1 Ni fydd dim yn y Cytundeb:

(a) cyfyngu neu eithrio atebolrwydd parti am farwolaeth neu anaf personol o ganlyniad i esgeulustod;

(b) cyfyngu neu eithrio atebolrwydd plaid am dwyll neu gamgynrychiolaeth dwyllodrus gan y parti hwnnw;

© cyfyngu unrhyw atebolrwydd plaid mewn unrhyw ffordd na chaniateir o dan y gyfraith berthnasol; neu

(ch) hepgor unrhyw rwymedigaeth gan barti na chaniateir ei eithrio o dan y gyfraith berthnasol.

16.2 Y cyfyngiadau a’r eithriadau o atebolrwydd a nodir yn y Cymal 16 hwn ac mewn mannau eraill yn y Cytundeb:

(a) yn ddarostyngedig i Gymal 16.1;

(b) rheoli’r holl rwymedigaethau sy’n codi o dan y Cytundeb neu unrhyw gontract cyfochrog neu mewn perthynas â chynnwys y Cytundeb neu unrhyw gontract cyfochrog, gan gynnwys rhwymedigaethau sy’n codi mewn contract, mewn camwedd (gan gynnwys esgeulustod) ac am dorri dyletswydd statudol; a

© ni fydd yn cyfyngu nac yn eithrio atebolrwydd y partïon o dan yr indemniadau penodol a nodir yn y Cytundeb.

16.3 Ni fydd y Cwmni yn atebol mewn perthynas ag unrhyw golled elw, incwm, refeniw, defnydd, cynhyrchiad neu arbedion disgwyliedig.

16.4 Ni fydd y Cwmni yn atebol am unrhyw golli busnes, contractau na chyfleoedd masnachol.

16.5 Ni fydd y Cwmni yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod i ewyllys da neu enw da.

16.6 Ni fydd y Cwmni yn atebol mewn perthynas ag unrhyw golled neu lygredd o ran unrhyw ddata, cronfa ddata neu feddalwedd.

16.7 Ni fydd y Cwmni yn atebol mewn perthynas ag unrhyw golled neu ddifrod arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol.

16.8 Ni fydd y Cwmni yn atebol am unrhyw golledion sy’n deillio o Ddigwyddiad Force Majeure.

16.9 Ni fydd atebolrwydd y Cwmni mewn perthynas ag unrhyw ddigwyddiad neu gyfres o ddigwyddiadau cysylltiedig yn fwy na’r mwyaf o:

(a) £ 10; a

(b) y cyfanswm a dalwyd ac a oedd yn daladwy gan y Cwsmer i’r Cwmni o dan y Cytundeb yn ystod y cyfnod o 12 mis yn union cyn y digwyddiad neu’r digwyddiadau a arweiniodd at yr hawliad.

16.10 Ni fydd atebolrwydd cyfanredol y Cwmni o dan y Cytundeb ac unrhyw gontractau cyfochrog yn fwy na’r mwyaf o:

(a) £ 100; a

(b) y cyfanswm a dalwyd ac a oedd yn daladwy gan y Cwsmer i’r Cwmni o dan y Cytundeb yn ystod y cyfnod o 12 mis yn union cyn y digwyddiad neu’r digwyddiadau a arweiniodd at yr hawliad.

17. Diogelu data

17.1 Bydd y Partïon yn cydymffurfio â’r darpariaethau a nodir yn yr Atodiad Prosesu Data, a’r Polisi Preifatrwydd, y mae ei delerau wedi’u hymgorffori drwy gyfeirio at y Cytundeb hwn.

18. Hawliau Eiddo Deallusol

18.1 Bydd y Cwmni neu ei drwyddedwyr yn cadw perchnogaeth yr holl Hawliau Eiddo Deallusol yn y Gwasanaethau ac mewn unrhyw ddeunyddiau a grëir gan y Cwmni wrth ddarparu Gwasanaethau, p’un a yw’r deunyddiau hynny’n cael eu darparu i’r Cwsmer ai peidio.

18.2 Mae pob parti yn rhoi trwydded i’r llall i’r Tymor drwydded nad yw’n ecsgliwsif i ddefnyddio unrhyw feddalwedd, deunyddiau a data sydd wedi’u cyfyngu’n llym i’r graddau sy’n angenrheidiol i alluogi’r parti hwnnw i ddefnyddio meddalwedd, deunyddiau neu ddata o’r fath i arfer yr hawliau a pherfformio rhwymedigaethau pob parti fel y nodir yn y Cytundeb hwn.

18.3 Bydd y Cwsmer yn cydymffurfio â’r trwyddedau a nodir yn y Cymal 18 hwn ac unrhyw drwyddedau Eiddo Deallusol eraill a nodir mewn cytundebau trydydd parti ar gyfer elfennau o’r Gwasanaethau.

19. Cyfrinachedd

19.1 Bydd pob plaid yn cadw gwybodaeth gyfrinachol y parti arall yn gyfrinachol, ac ni fyddant yn datgelu’r wybodaeth gyfrinachol honno ac eithrio fel y caniateir yn benodol gan y cymal 19 hwn.

19.2 Bydd pob parti yn diogelu cyfrinachedd Gwybodaeth Gyfrinachol y parti arall gan ddefnyddio mesurau diogelwch rhesymol o leiaf.

19.3 Gall y parti arall ddatgelu Gwybodaeth Gyfrinachol plaid i’w gyflogeion a’i gynghorwyr proffesiynol, ar yr amod bod pob derbynnydd yn rhwym yn gyfreithiol i ddiogelu cyfrinachedd y Wybodaeth Gyfrinachol.

19.4 Ni fydd y rhwymedigaethau cyfrinachedd hyn yn berthnasol i Wybodaeth Gyfrinachol sydd:

(a) wedi ei gyhoeddi neu yn hysbys i’r cyhoedd (ac eithrio o ganlyniad i dorri’r Cytundeb);

(b) yn hysbys i’r parti sy’n ei dderbyn, ac y gall y parti derbyn ei ddangos iddo gael ei adnabod, cyn ei ddatgelu gan y parti arall; neu

© y mae’n ofynnol iddo gael ei ddatgelu yn ôl y gyfraith, neu drwy orchymyn (sy’n rhwymo’r parti perthnasol) gan awdurdod llywodraethol cymwys, corff rheoleiddio neu gyfnewidfa stoc.

Terfynu ### 20. 20.1 Gall y naill barti neu’r llall derfynu’r Cytundeb ar unrhyw adeg drwy roi o leiaf 30 diwrnod o rybudd ysgrifenedig i’r parti arall sy’n dod i ben ar unrhyw adeg ar ôl diwedd y Tymor Isaf.

20.2 Gall y naill barti neu’r llall derfynu’r Cytundeb ar unwaith drwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r parti arall os yw’r parti arall:

(a) yn cyflawni unrhyw doriad perthnasol o unrhyw un o delerau’r Cytundeb; neu

(b) yn methu â thalu unrhyw swm sy’n ddyledus o dan y Cytundeb yn llawn ac yn brydlon.

20.3 Gall y naill barti neu’r llall derfynu’r Cytundeb ar unwaith drwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r parti arall os:

(a) y parti arall:

(i) yn cael ei ddiddymu;

(ii) yn peidio â chynnal ei holl fusnes (neu ei holl fusnes yn sylweddol);

(iii) os yw’n methu â thalu ei ddyledion wrth iddynt ddod yn ddyledus;

(iv) sydd yn mynd yn ansolfent neu’n dod yn ansolfent; neu

(v) yn cynnal cyfarfod neu’n gwneud neu’n bwriadu gwneud unrhyw drefniant neu gyfansoddiad gyda’i gredydwyr;

(b) bod gweinyddwr, derbynnydd gweinyddol, diddymwr, derbynnydd, ymddiriedolwr, rheolwr neu rywun tebyg yn cael ei benodi dros unrhyw un o asedau’r parti arall;

© bod gorchymyn yn cael ei wneud ar gyfer dirwyn y parti arall i ben, neu bod y parti arall yn pasio penderfyniad ar gyfer ei ddirwyn i ben (ac eithrio at ddiben ad-drefnu cwmni toddyddion lle bydd yr endid sy’n deillio ohono yn cymryd holl rwymedigaethau’r parti arall o dan y Cytundeb); neu

(ch) (os yw’r parti arall hwnnw’n unigolyn) bod y parti arall hwnnw’n marw, neu o ganlyniad i salwch neu analluogrwydd yn methu â rheoli ei faterion ei hun, neu’n destun deiseb neu orchymyn methdaliad.

21. Effeithiau terfynu

21.1 Ar ôl terfynu, bydd holl ddarpariaethau’r Cytundeb yn peidio â bod yn effeithiol, ac eithrio y bydd darpariaethau canlynol y Cytundeb yn goroesi ac yn parhau i gael effaith (yn unol â’u telerau neu fel arall am gyfnod amhenodol): Cymalau 1, 13.5, 15, 16, 19.1 i 19.4, 21 a 22.3 i 22.12.

21.2 Ni fydd terfynu’r Cytundeb yn effeithio ar hawliau cronedig y naill barti na’r llall (gan gynnwys hawliau cronedig i’w talu) ar ddyddiad y terfynu.

21.3 Ni fydd terfynu’r Cytundeb yn rhoi hawl i’r Cwsmer i unrhyw ad-daliad o Daliadau ar ôl terfynu, ac ni fydd yn rhyddhau’r Cwsmer o unrhyw rwymedigaeth i dalu Taliadau i’r Cwmni.

21.4 Yn dilyn Terfynu’r Cytundeb, bydd y Cwmni yn trefnu i ddileu’n barhaol o’i systemau unrhyw ddata y mae’r Cwmni yn ei ddal neu ei gynnal mewn perthynas â’r Gwasanaethau, ac eithrio data y mae’n rhaid i ni eu cadw o ganlyniad i rwymedigaethau statudol neu rwymedigaethau cyfreithiol eraill .

22. Cyffredinol

22.1 Rhaid i unrhyw rybudd a roddir o dan y Cytundeb fod yn ysgrifenedig a rhaid ei gyflwyno’n bersonol, ei anfon drwy bost dosbarth cyntaf neu bost-bost wedi’i dalu ymlaen llaw, neu ei anfon drwy e-bost, at sylw’r person perthnasol, ac i’r cyfeiriad perthnasol, neu gyfeiriad e-bost a roddir isod yn achos y Cwmni neu a bennir ar y Gorchymyn Cwsmer yn achos y Cwsmer (neu fel y’i hysbyswyd gan un parti i’r llall yn unol â’r Cymal hwn).

Y cwmni

Adran Cefnogi Cwsmeriaid

ENWAU

c/o Netistrar Limited

Repton House,

Parc Busnes Bretby,

Bretby,

Swydd Derby DE15 0YZ

e-bost:support [at ] enwau.wales

22.2 Bernir bod hysbysiad wedi’i dderbyn ar yr adeg berthnasol a nodir isod (neu lle nad yw amser o’r fath o fewn Oriau Busnes, pan fydd Oriau Busnes yn dechrau ar ôl yr amser perthnasol a nodir isod):

(a) pan fydd yr hysbysiad yn cael ei gyflwyno’n bersonol, adeg ei ddosbarthu;

(b) pan anfonir yr hysbysiad drwy’r post dosbarth cyntaf, 48 awr ar ôl ei bostio;

© pan fo’r hysbysiad yn cael ei anfon drwy e-bost (lle mae cyfeiriad y Cwsmer y tu allan i’r DU), 5 diwrnod ar ôl ei bostio; a

(ch) pan anfonir yr hysbysiad drwy e-bost, ar adeg y trosglwyddiad (ar yr amod bod y parti sy’n anfon yn cadw tystiolaeth ysgrifenedig o’r trosglwyddiad).

22.3 Ni hepgorir torri unrhyw ddarpariaeth yn y Cytundeb ac eithrio gyda chaniatâd ysgrifenedig penodol y blaid nad yw’n torri.

22.4 Os penderfynir ar Gymal o’r Cytundeb gan unrhyw lys neu awdurdod cymwys arall i fod yn anghyfreithlon a / neu na ellir ei orfodi, bydd Cymalau eraill y Cytundeb yn parhau i rym. Pe byddai unrhyw Gymal anghyfreithlon a / neu anorfodadwy yn gyfreithlon neu’n orfodadwy pe bai rhan ohono’n cael ei ddileu, bernir bod y rhan honno wedi’i dileu, a bydd gweddill y Cymal yn parhau mewn grym (oni bai y byddai hynny’n gwrth-ddweud bwriad clir y partïon , os felly, ystyrir bod y cyfan o’r Cymal perthnasol wedi’i ddileu).

22.5 Ni fydd dim yn y Cytundeb yn ffurfio partneriaeth, perthynas asiantaeth neu gontract cyflogaeth rhwng y partïon.

22.6 Gallwn wneud newidiadau i’r Telerau hyn o bryd i’w gilydd. Efallai y byddwn yn eich hysbysu o newidiadau o’r fath mewn unrhyw ffordd resymol, gan gynnwys drwy bostio’r fersiwn ddiwygiedig o’r Telerau hyn ar ein gwefan neu ein panel rheoli. Gallwch benderfynu pryd y gwnaethom newid y Telerau hyn ddiwethaf trwy gyfeirio at y datganiad ‘DIWEDDARIAD LAST’ uchod. Bydd eich defnydd o’n Gwasanaethau yn dilyn newidiadau i’r Telerau hyn yn golygu eich bod yn derbyn y newidiadau hynny.

22.7 Gall y Cwmni neilltuo ei hawliau a’i rwymedigaethau yn rhydd o dan y Cytundeb heb ganiatâd y Cwsmer. Ac eithrio fel y darperir yn benodol yn y Cymal hwn neu rywle arall yn y Cytundeb, ni all y naill barti na’r llall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan y parti arall, aseinio, trosglwyddo, codi tâl, trwyddedu na gwaredu yn y Cytundeb neu unrhyw hawliau neu rwymedigaethau o dan y Cytundeb.

22.8 Gall y Cwmni is-gontractio unrhyw un o’i rwymedigaethau o dan y Cytundeb i unrhyw drydydd parti.

22.9 Mae pob plaid yn cytuno i weithredu (a threfnu cyflawni) unrhyw ddogfennau a gwneud (a threfnu gwneud) unrhyw bethau sy’n rhesymol o fewn pŵer y parti hwnnw, sy’n angenrheidiol i alluogi’r partïon i arfer eu hawliau a chyflawni eu rhwymedigaethau o dan y Cytundeb.

22.10 Gwneir y Cytundeb er budd y partïon, ac ni fwriedir iddo fod o fudd i unrhyw drydydd parti na’i orfodi gan unrhyw drydydd parti. Nid yw hawliau’r partïon i derfynu, diddymu, neu gytuno ar unrhyw ddiwygiad, hepgoriad, amrywiad neu setliad o dan neu mewn perthynas â’r Cytundeb yn amodol ar gydsyniad unrhyw drydydd parti.

22.11 Mae’r Cytundeb yn gyfystyr â chytundeb a dealltwriaeth gyfan y partïon mewn perthynas â chynnwys y Cytundeb, ac mae’n disodli’r holl gytundebau, trefniadau a dealltwriaeth flaenorol rhwng y partïon sy’n ymwneud â chynnwys y Cytundeb. Yn amodol ar Gymal 16.1, mae pob plaid yn cydnabod na wnaed unrhyw sylwadau neu addewidion nad ydynt wedi’u cynnwys yn benodol yn y Cytundeb gan neu ar ran y parti arall.

22.12 Caiff y Cytundeb ei lywodraethu a’i ddehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr; a bydd gan lysoedd Lloegr awdurdodaeth gyfyngedig i ddyfarnu unrhyw anghydfod sy’n codi o dan y Cytundeb neu mewn cysylltiad ag ef.

Yn yr adran hon

Help

Rydym yma i helpu. Chwilio am fwy o wybodaeth am gofrestru, ein cynlluniau, sut mae'n gweithio a gwybodaeth gyswllt

Cyswllt a Chymorth

Mae ENWAU yn frand masnachu o Netistrar, ac yn Gofrestrydd achrededig sydd wedi'i drwyddedu i werthu enwau parth gan yr holl brif awdurdodau.

© 2019 ENWAU & Netistrar Limited.

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr No. 08735583

Top