Mewngofnodi

Os oes gennych chi gyfrif gyda ni eisoes? Dilynwch y ddolen i fewngofnodi.

Mewngofnodi

Cwsmeriaid newydd

Mae'n hawdd cofrestru a chael budd-daliadau - gweld sut mae'n gweithio.

Cofrestru

Defnyddiwr wedi'i fewngofnodi

{info.loggedInUser.username}

Allgofnodi

Terms menu >

Atodiad Prosesu Data

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf Thursday, Feb 14, 2019

Mae’r Atodiad Prosesu Data hwn yn rhan o Delerau Gwasanaeth Cyffredinol y Cwmni, ac o Delerau Gwasanaeth Cwsmeriaid Masnach ac Ailwerthwyr y Cwmni (y “Cytundebau”).

Cytunir fel a ganlyn:
1. Dehongli

1.1. Mae’r Atodiad Prosesu Data hwn wedi’i ymgorffori drwy gyfeirio at y Cytundebau. Bydd yn cael ei reoli gan y telerau ac amodau a nodir yn y Cytundebau. Bydd termau cyfalafol nad ydynt wedi’u diffinio yn yr Atodiad Prosesu Data hwn yn caffael yr ystyr a roddir yn y cytundeb perthnasol, oni bai bod y cyd-destun yn nodi fel arall.

1.2. Yn yr Atodiad Prosesu Data hwn, bydd y termau canlynol yn golygu:

Mae Trefniadau Diogelu priodol yn golygu mecanwaith (au) y gellir eu gorfodi’n gyfreithiol ar gyfer trosglwyddo Data Personol fel y caniateir o dan Ddeddfau Diogelu Data o bryd i’w gilydd;

Mae cydymffurfio yn golygu cwyn neu gais yn ymwneud â rhwymedigaethau’r naill barti neu’r llall o dan Ddeddfau Diogelu Data sy’n berthnasol i’r Cytundeb hwn, gan gynnwys unrhyw hawliad iawndal gan Bwnc Data neu unrhyw rybudd, ymchwiliad neu weithred arall gan Awdurdod Goruchwylio;

Mae Data Cwsmer yn golygu’r holl wybodaeth a ddarperir gan y Cwsmer i’r Cwmni wrth ddefnyddio’r Gwasanaeth;

Mae gan y Rheolwr Data yr ystyr a roddir i’r term hwnnw (neu’r term ler rheolwr ’) mewn Deddfau Diogelu Data;

Mae gan y Prosesydd Data yr ystyr a roddir i’r term hwnnw (neu’r term ‘prosesydd’) mewn Deddfau Diogelu Data;

Deddfau Diogelu Data hyd at, ac eithrio 25 Mai 2018, Deddf Diogelu Data 1998 ac wedi hynny (i) oni bai a hyd nes na fydd y GDPR yn uniongyrchol gymwys yn y DU, y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ((UE) 2016679) ac unrhyw deddfau, rheoliadau ac is-ddeddfwriaeth weithredu cenedlaethol, fel y’i diwygiwyd neu ei diweddaru o bryd i’w gilydd, yn y DU ac (ii) unrhyw ddeddfwriaeth olynol i’r GDPR neu Ddeddf Diogelu Data 1998;

Mae Colledion Diogelu Data yn golygu pob rhwymedigaeth, gan gynnwys pob un: (a) costau (gan gynnwys costau cyfreithiol), hawliadau, galwadau, gweithredoedd, setliadau, llog, taliadau, gweithdrefnau, treuliau, colledion ac iawndal (gan gynnwys yn ymwneud â difrod materol neu an-berthnasol); a (b) i’r graddau a ganiateir gan Gyfraith Gymwys: (i) dirwyon gweinyddol, cosbau, cosbau, rhwymedigaethau neu rwymedïau eraill a osodir gan Awdurdod Goruchwylio; (ii) iawndal sy’n cael ei orchymyn gan Awdurdod Goruchwylio i gael ei dalu i Bwnc Data; a (iii) costau rhesymol cydymffurfio ag ymchwiliadau gan Awdurdod Goruchwylio;

Mae gan Bwnc Data yr ystyr a roddir i’r term hwnnw mewn Deddfau Diogelu Data;

Mae Cais am Bwnc Data yn golygu cais a wnaed gan Bwnc Data i arfer unrhyw hawliau Data Pynciau o dan Ddeddfau Diogelu Data;

Ystyr GDPR yw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (UE) 2016679;

Mae GDPR Dyddiad yn golygu 25 Mai 2018;

Mae Sefydliad Rhyngwladol yn golygu sefydliad a’i is-gyrff a lywodraethir gan gyfraith ryngwladol gyhoeddus, neu unrhyw gorff arall a sefydlir gan, neu ar sail, cytundeb rhwng dwy wlad neu fwy;

Mae gan y Derbynnydd Rhyngwladol yr ystyr a roddir i’r term hwnnw yng nghymal 11; Mae gan Ddata Personol yr ystyr a roddir i’r term hwnnw mewn Deddfau Diogelu Data; Mae Torri Data Personol yn golygu unrhyw dor-diogelwch sy’n arwain at ddinistrio, colli, newid, datgelu heb awdurdod neu fynediad at unrhyw Ddata Gwarchodedig yn ddamweiniol neu’n anghyfreithlon, sy’n effeithio ar hawliau a rhyddid Pynciau Data; mae i’r prosesu yr ystyron a roddir i’r term hwnnw mewn Deddfau Diogelu Data (ac mae ystyron cyfatebol i dermau cysylltiedig fel proses);

Mae Cyfarwyddiadau Prosesu yn golygu cyfarwyddiadau’r Cwsmer fel y’u nodir yng nghymal 3 yr Atodiad Prosesu Data fel y’u diweddarir o bryd i’w gilydd;

Mae Data Gwarchodedig yn golygu Data Personol a dderbyniwyd gan neu ar ran y Cwsmer mewn cysylltiad â pherfformiad rhwymedigaethau’r Cwmni o dan y Cytundeb hwn;

Mae Is-Brosesydd yn golygu Prosesydd Data arall a gyflogir gan y Cwmni i gyflawni gweithgareddau prosesu mewn perthynas â’r Data Gwarchodedig ar ran y Cwsmer;

Mae Awdurdod Goruchwylio yn golygu unrhyw asiantaeth leol, genedlaethol neu rhyngwladol, adran, swyddog, senedd, person cyhoeddus neu statudol neu unrhyw gorff llywodraethol neu broffesiynol, awdurdod rheoleiddio neu oruchwylio, bwrdd neu gorff arall sy’n gyfrifol am weinyddu Deddfau Diogelu Data.

2 Prosesydd Data a Rheolwr Data

2.1 Mae’r partïon yn cytuno mai’r Cwsmer fydd y Rheolwr Data ar gyfer y Data a Warchodir a’r Cwmni fydd y Prosesydd Data.

2.2 Bydd y Cwmni yn prosesu Data Gwarchodedig yn unol â:

2.2.1 rhwymedigaethau Proseswyr Data o dan Ddeddfau Diogelu Data o ran cyflawni ei rwymedigaethau o dan y Cytundeb hwn; a

2.2.2 telerau’r Cytundeb hwn.

2.3 Bydd y Cwsmer yn cydymffurfio â:

2.3.1 yr holl Ddeddfau Diogelu Data mewn cysylltiad â phrosesu Data Gwarchodedig, y Gwasanaethau ac ymarfer a pherfformiad ei hawliau a’i rwymedigaethau priodol o dan y Cytundeb hwn, gan gynnwys cynnal yr holl gofrestriadau a hysbysiadau rheoleiddio perthnasol fel sy’n ofynnol o dan y Deddfau Diogelu Data; a

2.3.2 telerau’r Cytundeb hwn.

2.4 Mae’r Cwsmer yn gwarantu, yn cynrychioli ac yn ymgymryd, bod:

2.4.1 bydd yr holl ddata a gesglir gan y Cwsmer i’w ddefnyddio mewn cysylltiad â’r Gwasanaethau yn cydymffurfio ym mhob ffordd, gan gynnwys o ran ei gasglu, storio a phrosesu (a fydd yn cynnwys y Cwsmer sy’n darparu’r holl wybodaeth prosesu teg ofynnol i yr holl gydsyniadau angenrheidiol o, Pynciau Data), gyda Deddfau Diogelu Data;

2.4.2 bydd pob cyfarwyddyd a roddir ganddo i’r Cwmni mewn perthynas â Data Personol bob amser yn unol â Deddfau Diogelu Data; a

2.4.3 mae’n fodlon: (a) mae gweithrediadau prosesu’r Cwmni yn addas at y dibenion y mae’r Cwsmer yn bwriadu defnyddio’r Gwasanaethau ar eu cyfer ac yn ymgysylltu â’r Cwmni i brosesu’r Data Gwarchodedig; a

(b) bod gan y Cwmni arbenigedd, dibynadwyedd ac adnoddau digonol i weithredu mesurau technegol a sefydliadol sy’n bodloni gofynion Deddfau Diogelu Data.

2.5 Ni fydd y Cwsmer yn gwrthod, yn gohirio nac yn afresymol i gytuno ar unrhyw newid y gofynnwyd amdano gan y Cwmni er mwyn sicrhau y gall y Gwasanaethau a’r Cwmni (a phob Is-Brosesydd) gydymffurfio â Deddfau Diogelu Data.

3 Cyfarwyddiadau a manylion prosesu

3.1 I’r graddau y mae’r Cwmni’n prosesu Data Gwarchodedig ar ran y Cwsmer, mae’r Cwmni:

3.1.1 onid yw’n ofynnol iddo wneud fel arall gan Gyfraith Gymwys, rhaid iddo (a bydd yn cymryd camau i sicrhau bod pob person sy’n gweithredu o dan ei awdurdod) yn prosesu’r Data Gwarchodedig ar ac yn unol â chyfarwyddiadau’r Cwsmer fel y nodir yng nghymal 3 a Data yn unig. Atodiad Prosesu (Manylion prosesu data), fel y’i diweddarir o bryd i’w gilydd;

3.1.2 os bydd Cyfraith Gymwys yn ei gwneud yn ofynnol iddo brosesu Data Gwarchodedig ac eithrio yn unol â’r Cyfarwyddiadau Prosesu, bydd yn gwneud ymdrech resymol i hysbysu’r Cwsmer am unrhyw ofyniad o’r fath (oni bai bod Cyfraith Gymwys yn gwahardd gwybodaeth o’r fath ar seiliau pwysig er budd y cyhoedd); a

3.1.3 yn hysbysu’r Cwsmer yn ddi-oed os daw’r Cwmni yn ymwybodol o Gyfarwyddyd Prosesu sydd, yn nhyb y Cwmni, yn torri cyfreithiau Diogelu Data, ar yr amod:

(a) bydd hyn yn niweidiol i gymalau 2.3 a 2.4 o’r Atodiad Prosesu Data hwn;

(b) i’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith orfodol, ni fydd gan y Cwmni unrhyw atebolrwydd o gwbl (boed hynny mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod) neu fel arall) ar gyfer unrhyw golledion, costau, treuliau neu rwymedigaethau (gan gynnwys unrhyw Golli Diogelu Data) sy’n codi o neu mewn cysylltiad ag unrhyw brosesu yn unol â Chyfarwyddiadau Prosesu’r Cwsmer ar ôl i’r Cwsmer dderbyn y wybodaeth honno; a

© bydd y cymal 3.1.3 hwn o’r Atodiad Prosesu Data hwn yn gymwys yn unig o ddyddiad y GDPR.

3.2 Bydd prosesu Data Gwarchodedig sydd i’w gyflawni gan y Cwmni o dan y Cytundeb hwn yn cynnwys y prosesu mewn perthynas â’r Gwasanaethau (manylion prosesu Data), fel y gall y Cwmni ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd.

4 Mesurau technegol a sefydliadol

4.1 Bydd y Cwmni yn gweithredu a chynnal, ar ei gost a’i draul, y mesurau technegol a sefydliadol:

4.1.1 mewn perthynas â phrosesu Data Gwarchodedig gan y Cwmni; a

4.1.2 o ddyddiad y GDPR, gan ystyried natur y prosesu, i gynorthwyo’r Cwsmer i’r graddau y mae hynny’n bosibl wrth gyflawni rhwymedigaethau’r Cwsmer i ymateb i Geisiadau Pwnc Data sy’n ymwneud â Data Gwarchodedig.

4.2 Bydd unrhyw fesurau technegol a threfniadol ychwanegol ar gost a chost y Cwsmer.

5 Cymorth gyda chydymffurfiaeth y cwsmer a hawliau Pwnc Data 5.1 Bydd y Cwmni yn cyfeirio’r holl Geisiadau Pwnc Data y mae’n eu derbyn i’r Cwsmer o fewn tri Diwrnod Busnes o dderbyn y cais, ar yr amod os bydd nifer y Ceisiadau Pwnc Data yn fwy na 5 fesul mis calendr, bydd y Cwsmer yn talu Taliadau rhesymol y Cwmni a gyfrifir ar sail amser a deunyddiau ar Daliadau’r Cwmni am gofnodi a chyfeirio’r Ceisiadau Pwnc Data yn unol â’r cymal 5.1 hwn.

5.2 O’r Dyddiad GDPR, bydd y Cwmni yn darparu unrhyw gymorth rhesymol y mae’r Cwsmer yn gofyn amdano’n rhesymol (gan ystyried natur y prosesu a’r wybodaeth sydd ar gael i’r Cwmni) i’r Cwsmer i sicrhau cydymffurfiaeth â rhwymedigaethau’r Cwsmer o dan y Deddfau Diogelu Data gyda pharch. i:

5.2.1 diogelwch prosesu;

5.2.2 asesiadau effaith diogelu data (fel y diffinnir term o’r fath yn y Deddfau Diogelu Data);

5.2.3 ymgynghori ymlaen llaw ag Awdurdod Goruchwylio ynghylch prosesu risg uchel; a

5.2.4 hysbysiadau i’r Awdurdod Goruchwylio a / neu gyfathrebu i Bynciau Data gan y Cwsmer mewn ymateb i unrhyw Dramgwydd Data Personol,

ar yr amod y bydd y Cwsmer yn talu Taliadau’r Cwmni am ddarparu’r cymorth yn y cymal 5.2 hwn, o’r fath Cyfrifir taliadau ar sail amser a deunyddiau.

6 Trosglwyddiadau data rhyngwladol

6.1 Mae’r Cwsmer yn cytuno y gall y Cwmni drosglwyddo Data Gwarchodedig i wledydd y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu i unrhyw Sefydliad (au) Rhyngwladol (Derbynnydd Rhyngwladol), ar yr amod y bydd pob Cwmni yn trosglwyddo Data Gwarchodedig i Ryngwladol Derbynnydd ( i’r graddau sy’n ofynnol o dan y Deddfau Diogelu Data) gael eu gweithredu trwy gyfrwng Trefniadau Diogelu priodol ac yn unol â Deddfau Diogelu Data. Bydd darpariaethau’r Cytundeb hwn yn gyfystyr â chyfarwyddiadau’r Cwsmer mewn perthynas â throsglwyddiadau yn unol â chymal 3.1 o’r Atodiad Prosesu Data hwn.

6.2 Mae’r Cwsmer yn cytuno ac yn rhoi ei ganiatâd gwybodus i drosglwyddo Data Personol i wledydd y tu allan i’r AEE neu i unrhyw Sefydliad (au) Rhyngwladol fel a ganlyn:

6.2.1 wedi’u cynnwys ar dudalennau gwe cyhoeddus, e-byst neu fel arall yn angenrheidiol ar gyfer perfformiad y Gwasanaethau o dan y Cytundeb hwn;

6.2.2 angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract a wneir er budd yr unigolyn rhwng y rheolwr a pherson arall; 6.2.3 yn angenrheidiol am resymau pwysig o ddiddordeb cyhoeddus;

6.2.4 angenrheidiol ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol;

6.2.5 angenrheidiol i ddiogelu buddiannau hanfodol y gwrthrych data neu bersonau eraill, lle nad yw’r gwrthrych data yn gallu rhoi caniatâd yn gorfforol neu’n gyfreithiol; neu 6.2.6 wedi’i wneud o gofrestr sydd o dan gyfraith y DU neu’r UE wedi’i bwriadu i ddarparu gwybodaeth i’r cyhoedd (ac sy’n agored i ymgynghoriad gan y cyhoedd yn gyffredinol neu’r rhai sy’n gallu dangos diddordeb dilys mewn archwilio’r gofrestr).

7 Hysbysiad o dorri amodau

7.1 Mewn perthynas ag unrhyw Dramgwydd Data Personol sy’n ymwneud â Data Gwarchodedig, bydd y Cwmni, heb oedi gormodol, a lle bo’n ymarferol, ddim hwyrach na 72 awr ar ôl iddo ddod yn ymwybodol ohono:

7.1.1 hysbysu’r Cwsmer o’r Torri Data Personol; a

7.1.2 rhoi manylion i’r cwsmer am y Torri Data Personol.

8 Dileu neu ddychwelyd Data Gwarchodedig a chopïau

8.1 Bydd y Cwmni, ar gais ysgrifenedig y Cwsmer, naill ai’n dileu neu’n dychwelyd yr holl Ddata Gwarchodedig i’r Cwsmer ar y ffurf y mae’r Cwsmer yn gofyn yn rhesymol amdani o fewn amser rhesymol ar ôl y cynharaf o:

8.1.1 diwedd darpariaeth y Gwasanaethau perthnasol sy’n ymwneud â phrosesu; neu

8.1.2 pan nad oes angen prosesu unrhyw Ddata Gwarchodedig gan y Cwmni mwyach at ddibenion perfformiad y Cwmni o’i rwymedigaethau perthnasol o dan y Cytundeb hwn,

a dileu copïau presennol, oni bai bod storio unrhyw ddata yn angenrheidiol i arfer yr hawl i ryddid mynegiant a gwybodaeth, i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol, i gyflawni tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol, at ddibenion archifo er budd y cyhoedd, ymchwil gwyddonol ymchwil hanesyddol neu ddibenion ystadegol lle mae dilead yn debygol o wneud yn amhosibl neu’n amharu’n ddifrifol ar gyflawniad y prosesu hwnnw, neu ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol neu fel arall yn unol â Chyfraith Gymwys.

8.2 Os yw’r Cwmni’n ystyried yn rhesymol bod cais y Cwsmer o dan gymal 8 yn ddi-sail neu’n ormodol yn amlwg, gall y Cwmni:

8.2.1 gofyn i’r Cwsmer dalu ffi resymol ymlaen llaw, yn seiliedig ar gostau gweinyddol cydymffurfio â’r cais; neu

8.2.2 gwrthod delio â’r cais.

Yn achos 8.2.1 uchod, ni fydd yn ofynnol i’r Cwmni gydymffurfio â chais y Cwsmer oni bai a hyd nes y bydd y Cwmni wedi derbyn y ffi.

9 Hawliadau atebolrwydd, indemniadau ac iawndal 9.1 Bydd y Cwsmer yn indemnio ac yn cadw’r indemniad i’r Cwmni mewn perthynas â phob Colled Diogelu Data a ddioddefodd neu a dalwyd gan y Cwmni ac unrhyw Is-Brosesydd yn deillio o neu mewn cysylltiad ag unrhyw:

9.1.1 diffyg cydymffurfio gan y Cwsmer â’r Deddfau Diogelu Data;

9.1.2 prosesu a wnaed gan y Cwmni neu unrhyw Is-Brosesydd yn unol ag unrhyw Gyfarwyddyd Prosesu sy’n torri unrhyw Gyfraith Diogelu Data; neu

9.1.3 torri’r Cwsmer ar unrhyw un o’i rwymedigaethau o dan gymalau 1 i 10 o’r Atodiad Prosesu Data hwn (yn gynhwysol),

ac eithrio i’r graddau y mae’r Cwmni yn atebol o dan gymal 9.2 o’r Atodiad Prosesu Data hwn.

9.2 Bydd y Cwmni yn atebol am y Colledion Diogelu Data (sut bynnag y bydd yn codi, boed hynny mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod) neu fel arall) dan neu mewn cysylltiad â’r Cytundeb hwn:

9.2.1 dim ond i’r graddau a achosir gan brosesu Data Gwarchodedig o dan y Cytundeb hwn ac yn uniongyrchol o ganlyniad i dorri’r Cymalau 1 i 10 o’r Atodiad Prosesu Data hwn; a

9.2.2 mewn unrhyw amgylchiadau i’r graddau bod unrhyw Golli Diogelu Data (neu’r amgylchiadau sy’n arwain atynt) yn cael eu cyfrannu at unrhyw achos o dorri’r Cytundeb hwn gan y Cwsmer (gan gynnwys yn unol â chymal 3.1.3 (b) o yr Atodiad Prosesu Data hwn).

9.3 Os bydd y Cwsmer yn derbyn hawliad iawndal gan berson sy’n ymwneud â phrosesu Data Gwarchodedig, bydd yn rhoi rhybudd yn brydlon i’r Cwmni a manylion llawn yr hawliad hwnnw. Rhaid i’r Cwsmer:

9.3.1 nad yw’n derbyn unrhyw rwymedigaeth nac yn cytuno i unrhyw setliad neu gyfaddawd o’r hawliad perthnasol heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan y parti arall (na chaiff ei atal na’i oedi’n afresymol); a

9.3.2 ymgynghori’n llawn â’r Cwmni mewn perthynas ag unrhyw gamau o’r fath.

9.4 Mae’r partïon yn cytuno na fydd gan y Cwsmer hawl i hawlio yn ôl oddi wrth y Cwmni unrhyw ran o unrhyw iawndal a dalwyd gan y Cwsmer mewn perthynas â difrod o’r fath i’r graddau bod y Cwsmer yn atebol i indemnio’r Cwmni yn unol â chymal 9.1 o’r Atodiad Prosesu Data.

9.5 Bwriedir i gymal 9 yr Atodiad Prosesu Data fod yn gymwys i ddyraniad atebolrwydd ar gyfer Colledion Diogelu Data fel rhwng y partïon, gan gynnwys mewn perthynas ag iawndal i Bynciau Data, er gwaethaf unrhyw ddarpariaethau i’r gwrthwyneb, oni bai:

9.5.1 i’r graddau na chaniateir gan Gyfraith Gymwys (gan gynnwys Deddfau Diogelu Data); a

9.5.2 nad yw’n effeithio ar atebolrwydd y naill barti na’r llall i unrhyw Bwnc Data.

10 Goroesi darpariaethau diogelu data

10.1 Bydd cymalau 1 i 10 (yn gynhwysol) o’r Atodiad Prosesu Data hwn yn goroesi terfynu (am unrhyw reswm) neu ddiwedd y Cytundeb hwn ac yn parhau:

10.1.1 am gyfnod amhenodol yn achos cymalau 9 i 10 (yn gynhwysol); a

10.1.2 tan 12 mis ar ôl i’r Cytundeb hwn ddod i ben neu ddod i ben yn y cymalau achos 1 i 8 (yn gynhwysol),

ar yr amod bob amser y bydd unrhyw derfyniad neu derfyniad o gymalau 1 i 8 (yn gynhwysol) heb ragfarn i unrhyw hawliau neu rwymedïau cronedig y naill barti neu’r llall o dan unrhyw gymalau o’r fath ar adeg terfynu neu derfyniad o’r fath.

Help

Rydym yma i helpu. Chwilio am fwy o wybodaeth am gofrestru, ein cynlluniau, sut mae'n gweithio a gwybodaeth gyswllt

Cyswllt a Chymorth

Mae ENWAU yn frand masnachu o Netistrar, ac yn Gofrestrydd achrededig sydd wedi'i drwyddedu i werthu enwau parth gan yr holl brif awdurdodau.

© 2019 ENWAU & Netistrar Limited.

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr No. 08735583

Top