Mewngofnodi

Os oes gennych chi gyfrif gyda ni eisoes? Dilynwch y ddolen i fewngofnodi.

Mewngofnodi

Cwsmeriaid newydd

Mae'n hawdd cofrestru a chael budd-daliadau - gweld sut mae'n gweithio.

Cofrestru

Defnyddiwr wedi'i fewngofnodi

{info.loggedInUser.username}

Allgofnodi

Terms menu >

Telerau Dirprwyon Preifatrwydd

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf Thursday, Feb 7, 2019

Mae’r telerau Procsi / Preifatrwydd hyn yn gymwys os yw enw parth wedi’i gofrestru gan gofrestriad Dirprwy / Preifatrwydd, a’u bod yn cael eu hymgorffori drwy gyfeirio at delerau’r cytundeb cofrestru y mae eu telerau (gan gynnwys heb gyfyngiad pob gwarant, indemniad, gwaharddiad a chyfyngiad atebolrwydd) yn berthnasol yn llawn.

1. Diffiniadau

Yn y cytundeb hwn mae gan y geiriau a’r ymadroddion canlynol yr ystyron canlynol:

“Deiliad Enw Cofrestredig”

person y mae enw parth wedi’i gofrestru ar ei gyfer, ac y caiff ei fanylion cyswllt eu hadlewyrchu yn y gronfa ddata WHOIS ar gyfer yr enw parth perthnasol. Yn achos enw parth â Gwasanaeth Dirprwyon / Preifatrwydd, mae’r Deiliad Enw Cofrestredig yn golygu’r unigolyn neu’r endid sy’n berchennog buddiol yr enw parth.

“Gwasanaeth Dirprwyon / Preifatrwydd”

mecanwaith lle mae trydydd parti (y darparwr Dirprwyon / Preifatrwydd) yn mewnosod eu manylion eu hunain i gronfa ddata WHOIS, fel nad yw manylion cyswllt y person neu’r endid y cofrestrwyd yr enw parth ar eu cyfer yn cael eu cyhoeddi ar y WHOIS.

2. Disgrifiad o’r Gwasanaeth Dirprwyon / Preifatrwydd

2.1 Pan fyddwch chi’n tanysgrifio i’n Gwasanaeth Dirprwyon / Preifatrwydd, mae’n golygu y gallwch fel arfer gadw eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt yn guddiedig o ganlyniadau cyhoeddus WHOIS. Yn lle hynny, byddwn yn mewnosod ein manylion cofrestru dirprwyol / preifatrwydd safonol yn y cofnod enw parth.

2.2 Byddwn yn cadw eich manylion cyswllt go iawn ar ein cofnodion, ac mewn rhai amgylchiadau efallai y byddwn yn rhannu’r manylion hynny gyda thrydydd parti neu orfodi’r gyfraith, neu’n tynnu’r Gwasanaeth Dirprwyon / Preifatrwydd yn ôl ac yn adfer eich manylion cyswllt go iawn.

2.3 Bydd yr enw parth yn parhau i fod yn eiddo i chi ei ddefnyddio (yn amodol ar delerau’r Cytundeb Cofrestru, a Hawliau a Chyfrifoldebau’r Cofrestrai), ac rydych chi’n cadw buddion llawn yr enw parth, a chyfrifoldeb llawn am yr enw parth a’i ddefnydd .

2.4 Byddwn yn darparu mapio rhwng y manylion cyswllt a gyhoeddwyd ar gofnod WHOIS eich enw parth a’ch manylion cyswllt go iawn. Bydd hyn yn caniatáu i bobl anfon negeseuon atoch tra’n diogelu eich gwybodaeth gyswllt breifat. Fodd bynnag, ni allwn fod yn gyfrifol os na fyddwch yn derbyn cyfathrebiadau o’r fath.

3. Eich addewidion i gadw eich gwybodaeth gyswllt yn gywir, ac yn gyfredol.

3.1 O dan y Gwasanaeth Dirprwyon / Preifatrwydd, ni fydd eich gwybodaeth gyswllt yn cael ei chyhoeddi, ond mae’n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybodaeth gyswllt gyflawn, gywir a chyfredol i ni.

3.2 Rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â’r darpariaethau yn y cytundeb cofrestru sy’n ymwneud â gwybodaeth gywir a eich cyfrifoldeb i ddarparu a chynnal gwybodaeth gywir a dibynadwy .

3.3 Os byddwch yn methu â chadw eich manylion cyswllt go iawn, yn gywir ac yn ddibynadwy, gallwch gadarnhau neu ganslo’r Gwasanaeth Preifatrwydd Dirprwyol a / neu gofrestru’r enw parth.

3.4 Rydych yn cytuno eich bod yn llwyr gyfrifol am gadw cyfrinachedd unrhyw gyfrineiriau, manylion mewngofnodi neu wybodaeth arall sy’n angenrheidiol i ddiweddaru eich cofrestriad enw parth. Byddwch yn ein hysbysu ar unwaith os byddwch yn dod yn ymwybodol o unrhyw fynediad anawdurdodedig i’ch cyfrif.

4. Ein hawliau i ddatgelu eich gwybodaeth, neu i roi’r gorau i ddarparu’r gwasanaeth dirprwy / preifatrwydd

4.1 Byddwn yn datgelu eich manylion cyswllt go iawn yn yr amgylchiadau canlynol trwy eu rhoi i drydydd parti neu, yn ôl ein disgresiwn yn unig, gan dynnu’r Gwasanaeth Dirprwyon / Preifatrwydd yn ôl:

4.1.1 Os bydd anghydfod** parth (**o dan yr UDRP neu broses gysylltiedig) yn codi mewn perthynas â’ch enw parth, a rhoddir tystiolaeth i chi eich bod wedi methu ag ymateb i neges a gyfleuwyd trwy ein Dirprwy / Preifatrwydd Gwasanaeth.

4.1.2 Lle mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith, yn ddidwyll cred bod camau o’r fath yn angenrheidiol i gadw at y gyfraith neu er lles diogelwch y cyhoedd.

4.1.3 Cydymffurfio ag unrhyw broses gyfreithiol a wasanaethir arnom, neu mewn ymateb i fygythiad credadwy o ymgyfreitha yn ein herbyn, fel y penderfynir yn ein disgresiwn ni yn unig.

4.1.4 Cydymffurfio â rheolau, polisïau neu weithdrefnau ICANN; neu

4.1.5. i ddiogelu uniondeb a sefydlogrwydd ein systemau technegol neu systemau trydydd parti.

5. Adnewyddu, a rhoi’r gorau i’r Gwasanaeth Dirprwyon / Preifatrwydd

5.1 Bydd y Gwasanaeth Dirprwyon / Preifatrwydd yn parhau i wneud cais drwy adnewyddu’r enw parth, a bydd unrhyw ffioedd sy’n berthnasol i’r Gwasanaeth Dirprwy / Preifatrwydd yn cael eu hychwanegu at eich ffi adnewyddu ac yn daladwy ymlaen llaw.

5.2 Gallwch dynnu’n ôl o’r Gwasanaeth Dirprwyon / Preifatrwydd ar unrhyw adeg. Ni fydd ad-daliad ar gael.

Help

Rydym yma i helpu. Chwilio am fwy o wybodaeth am gofrestru, ein cynlluniau, sut mae'n gweithio a gwybodaeth gyswllt

Cyswllt a Chymorth

Mae ENWAU yn frand masnachu o Netistrar, ac yn Gofrestrydd achrededig sydd wedi'i drwyddedu i werthu enwau parth gan yr holl brif awdurdodau.

© 2019 ENWAU & Netistrar Limited.

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr No. 08735583

Top